Powered by Blogger.

Thursday, 24 March 2011

The Tourist (2010)

จุดประสงค์ของบล็อก

เป็นการรวบรวมปกหนังในแบบต่างๆ เพื่อให้คนที่ชอบดูหนังหรือสะสมหนัง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
รูปปกหนังในบล็อกนี้ ส่วนใหญ่จะเน็นเรื่องความละเอียดของภาพที่สูง

Wednesday, 23 March 2011

แนะนำตัว

การรวมปกหนังในแบบต่างๆมันก็เหมือนกับการสะสมhandbillหนัง ปกหนัง 1 เรื่อง มันมีั้ทั้งเรื่องราวและรูปแบบในการจัดวางที่แตกต่างกัน ผมจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการรวมปกหนังในแบบต่างๆ